Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) stanowi przełomowy krok w monitorowaniu i kontrolowaniu źródeł ciepła oraz spalania paliw w Polsce. Jest to pierwsza tego rodzaju baza danych, skupiająca się na informacjach pozyskiwanych od właścicieli i zarządców budynków. Ewidencja skupia się szczególnie na źródłach ciepła o mocy nominalnej mniejszej niż 1 MW, tworząc kompleksową mapę emisji w skali kraju.

Rozpoczynając swoją działalność 1 lipca 2021 roku, CEEB gromadzi dane ze złożonych przez obywateli deklaracji, które stanowią cenny zasób informacji. Te informacje pozwalają na oszacowanie wpływu na jakość powietrza w Polsce. Od 18 września tego samego roku, system CEEB działa w pełnej wersji, zbierając nie tylko dane z deklaracji, ale także z inwentaryzacji, kontroli środowiskowych, przeglądów przewodów kominowych oraz informacji dotyczących udzielanego wsparcia socjalnego w zakresie ubóstwa energetycznego.

CEEB pełni kluczową rolę w dostarczaniu informacji gminom na bieżąco. Dzięki temu narzędziu, gminy mają możliwość monitorowania rodzajów urządzeń grzewczych używanych na ich terenie. W przypadku wykrycia nieekologicznych źródeł ciepła, takich jak popularne „kopciuchy”, raporty z CEEB stają się podstawą do podejmowania działań mających na celu skuteczną redukcję zanieczyszczeń powietrza. To narzędzie stawia gminom skuteczne środki w walce z problemami związanymi z emisją gazów cieplarnianych, umożliwiając podejmowanie szybkich i efektywnych działań na rzecz ochrony środowiska.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

  • Wypełniony dokument należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).
  • Obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (podmiot administrujący lub właściciel).
  • Deklaracja dotyczy źródeł ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.
  • Należy wypełnić odrębny formularz B deklaracji dla każdego posiadanego lub zarządzanego budynku / lokalu niemieszkalnego.
  • W przypadku posiadania / zarządzania budynkami o funkcjach mieszkalnych z zainstalowanym źródłem ciepła, należy wypełnić formularz A deklaracji odrębnie dla każdego budynku / lokalu mieszkalnego.
  • Formularz należy wypełnić wstawiając symbol X w kwadratowych polach przy wybranych odpowiedziach. W oznaczonych miejscach należy wpisać odpowiedzi tekstowe i liczbowe.

Podstawa prawna projektu

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego buduje system CEEB zgodnie z założeniami nakreślonymi przez ustawodawcę w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Zgodnie z tymi przepisami prowadzenie rejestru powierzono Ministrowi Rozwoju i Technologii, który zlecił GUNB techniczne prace związane z zaprojektowaniem, zbudowaniem i uruchomieniem systemu. Przepisy zostały opublikowane 28 października 2020 r. i zostały uprzednio pozytywnie zaopiniowane przez stronę społeczną i samorządową to jest członków Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST)

Projekt Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr. 2.1 ”Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *