Separator węglowodorów

Wody opadowe oraz ścieki technologiczne mogą zawierać substancje ropopochodne. Substancje te mogą być obecne w wyniku zanieczyszczenia środowiska przez oleje, benzyny, smary, paliwa i inne substancje ropopochodne. Woda opadowa, zwłaszcza gdy spływa przez obszary przemysłowe, parkingi, drogi czy miejsca składowania substancji ropopochodnych, może zbierać te substancje i przenosić je do kanalizacji deszczowej lub naturalnych zbiorników wodnych.

Ścieki technologiczne, pochodzące z procesów przemysłowych, mogą również zawierać substancje ropopochodne. Przemysł, który używa olejów, paliw, smarów czy innych substancji ropopochodnych, może generować ścieki, które zawierają te substancje w różnych stężeniach, w zależności od procesu produkcyjnego.

Zanieczyszczenia ropopochodne są istotnym problemem środowiskowym, ponieważ mogą powodować szkody dla ekosystemów wodnych, gleby oraz wpływać negatywnie na zdrowie ludzi. Dlatego istotne jest monitorowanie, kontrolowanie i redukowanie emisji substancji ropopochodnych do środowiska, zarówno poprzez środki prewencyjne, jak i efektywne systemy oczyszczania wód i ścieków.

Separatory węglowodorów to urządzenia używane do oddzielania substancji ropopochodnych, takich jak oleje, benzyny, smary i inne węglowodory, z wód opadowych lub ścieków przemysłowych. Celem jest zatrzymanie tych substancji przed przedostaniem się do środowiska naturalnego, takiego jak rzeki, jeziora czy grunt. Istnieje kilka różnych typów separatorów węglowodorów, ale ich ogólna zasada działania opiera się na różnicy gęstości między wodą a substancjami ropopochodnymi.

Poniżej ogólny sposób działania separatora węglowodorów:

  1. Zbieranie wód opadowych lub ścieków: Separator węglowodorów jest zazwyczaj zainstalowany na linii odprowadzającej wody opadowe z obszarów parkingowych, dróg, terenów przemysłowych lub innych obszarów, gdzie istnieje ryzyko zanieczyszczenia wód ropopochodnymi substancjami.
  2. Oddzielenie fazy węglowodorowej: Woda opadowa lub ścieki przepływają przez separator, który jest zazwyczaj zbudowany z dwóch lub więcej komór. W jednej z komór zachodzi proces oddzielenia fazy węglowodorowej od wody. To może być osadzenie ciężkich substancji ropopochodnych na dnie lub korzystanie z technologii, takiej jak koalescencja, która sprzyja łączeniu się kropelek olejowych w większe, łatwiejsze do usunięcia.
  3. Zbieranie i usuwanie substancji ropopochodnych: Zbierane substancje ropopochodne, takie jak oleje i smary, są zazwyczaj gromadzone w specjalnym zbiorniku w separatorze. Mogą być one później usuwane i poddawane odpowiednim procesom recyklingu lub utylizacji.
  4. Oczyszczanie wody: Oczyszczona woda opadowa lub ścieki, po oddzieleniu substancji ropopochodnych, mogą być dalej kierowane do kanalizacji deszczowej lub naturalnych zbiorników wodnych.

Separator węglowodorów stanowi jedno z narzędzi w ramach działań mających na celu kontrolowanie zanieczyszczeń wodnych przez substancje ropopochodne. Jego skuteczność zależy od projektu, konserwacji i regularnych inspekcji, aby zapewnić, że działa ono zgodnie z zamierzeniem.

Działanie

  • Separatory pozwalają na oczyszczanie wód z określonego obszaru przy opadzie efektywnym wody deszczowej 5 mm/godz (PN-EN 858-1).
  • Separatory dostępne są w klasie 1 (efektywność o usuwania oleju <5 mg/l) i w klasie 2 (efektywność usuwania oleju <100 mg/l).
  • Separatory klasy 1 i klasy 2 nie są skuteczne w usuwaniu zanieczyszczeń rozpuszczalnych lub emulsyjnych, takich jak mieszaniny oleju/detergentów, jakie znajdują się w odpływach np. z mycia pojazdów. Za zgodą właściwego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego takie ścieki można odprowadzać do ścieków komunalnych.
  • Urządzenia są wyposażone w sondy maksymalnego poziomu oleju. Przy braku przepływu lub w warunkach słabego przepływu sonda alarmowa umożliwi detekcję poziomu nagromadzonego oleju. Pozycja sondy powinna być taka, aby alarm uruchamiał się przy 90% maksymalnej dopuszczalnej objętości oleju.

Instrukcja do instalacji, obsługi i konserwacji separatorów

Kingspan to międzynarodowa firma specjalizująca się w rozwiązaniach dla budownictwa, w tym w izolacjach termicznych, systemach dachowych, panelach ścienno-dachowych i innych produktach związanych z branżą budowlaną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *