Technik utrzymania ruchu

Technik utrzymania ruchu jest związany z utrzymaniem sprawnego funkcjonowania maszyn i urządzeń w różnego rodzaju zakładach przemysłowych.

Zawód „Technik utrzymania ruchu” o kodzie zawodu 311514 jest związany z utrzymaniem sprawnego funkcjonowania maszyn i urządzeń w różnego rodzaju zakładach przemysłowych. Technik utrzymania ruchu zajmuje się diagnozowaniem, naprawą, konserwacją oraz zapobieganiem awariom maszyn i urządzeń. Poniżej znajduje się krótki opis tego zawodu:

Technik utrzymania ruchu jest specjalistą zajmującym się utrzymaniem sprawnego działania maszyn i urządzeń w zakładach przemysłowych. Jego głównym celem jest zapobieganie awariom poprzez regularne przeglądy, konserwację i naprawy. Pracuje zarówno na etapie diagnozowania usterek, jak i przy ich usuwaniu.

Obowiązki:

 1. Diagnoza usterek: Identyfikacja problemów technicznych na maszynach i urządzeniach.
 2. Naprawy: Wykonywanie niezbędnych napraw mechanicznych, elektrycznych i automatyki.
 3. Konserwacja: Regularne przeglądy i konserwacja maszyn w celu zapobiegania awariom.
 4. Optymalizacja: Wdrażanie działań mających na celu poprawę efektywności maszyn.
 5. Dokumentacja: Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeglądów, napraw i konserwacji.

Wymagania:

 1. Wykształcenie: Zazwyczaj średnie techniczne (technikum).
 2. Umiejętności techniczne: Znajomość zagadnień z zakresu mechaniki, elektryki, automatyki.
 3. Doświadczenie: Często wymagane doświadczenie w obszarze utrzymania ruchu.

Umiejętności:

 1. Analityczne: Umiejętność analizy i diagnozowania problemów technicznych.
 2. Manualne: Zdolności manualne przy wykonywaniu napraw i konserwacji.
 3. Komunikacyjne: Komunikatywność w kontaktach z zespołem i przełożonymi.
 4. Zorientowane na bezpieczeństwo: Wiedza z zakresu bezpieczeństwa pracy.

Perspektywy zawodowe:

Technik utrzymania ruchu może rozwijać swoją karierę, zdobywając doświadczenie w różnych branżach przemysłu. Może awansować na stanowiska kierownicze lub specjalistyczne.

Zawód ten jest istotny dla utrzymania sprawnego procesu produkcyjnego w zakładach przemysłowych, dlatego technicy utrzymania ruchu są poszukiwani na rynku pracy.

Technik utrzymania ruchu (kod zawodu: 311514)

Utrzymuje w ruchu ciągłym maszyny i instalacje w halach produkcyjnych; zapewnia pełną sprawność techniczną urządzeń technologicznych; monitoruje poprawność ich działania i reaguje na awarie; podejmuje niezbędne naprawy i usuwa usterki; zapewnia media zasilające linie produkcyjne; tworzy i aktualizuje dokumentację technologiczno-ruchową; na bieżąco raportuje postępy wykonywanych prac.

Zadania zawodowe

 • stosowanie procedur i programów utrzymania ruchu oraz posługiwanie się dokumentacją techniczną i serwisową;
 • diagnozowanie sprawności technicznej urządzeń technologicznych m.in. stosowanie wibrodiagnostyki, termografii ultradźwięków, pomiarów wartości elektrycznych, mierników oraz systemów diagnostyki i monitorowania poprawności działania urządzeń i maszyn;
 • nadzorowanie stosowania przez mechaników i automatyków odpowiednich środków (olejów i smarów) zapewniających wydajność maszyn i ich bezawaryjne działanie;
 • przeprowadzanie kontroli gotowości do pracy maszyn i urządzeń oraz linii produkcyjnych we wszystkich fazach produkcji;
 • obsługiwanie systemów komputerowego zarządzania utrzymaniem ruchu linii produkcyjnych;
 • natychmiastowe reagowanie na awarie maszyn i urządzeń oraz zautomatyzowanych linii produkcyjnych;
 • dbałość o minimalizację nieplanowanych przestojów oraz optymalne wykorzystanie maszyn;
 • udział w komisjach odbioru technicznego maszyn i urządzeń oraz zautomatyzowanych linii produkcyjnych;
 • zlecanie wykonywania planowych przeglądów i remontów maszyn i urządzeń oraz zautomatyzowanych linii produkcyjnych;
 • nadzorowanie bieżącej konserwacji maszyn i urządzeń oraz zautomatyzowanych linii produkcyjnych;
 • sporządzanie i aktualizowanie dokumentacji technologiczno-ruchowej;
 • przekazywanie raportów dotyczących postępów wykonywanych prac;
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *