Przegląd okresowy systemów składowania

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz.U. 03.169.1650), pracodawcy są zobowiązani do systematycznej kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy oraz stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych.

Pracodawcy mają obowiązek zadbać o to, aby wszelkiego rodzaju urządzenia magazynowe, w tym również regały jako środki pracy, nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników. To istotny aspekt zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Obowiązek przeprowadzania przeglądów okresowych regałów jest precyzyjnie uregulowany w znowelizowanej normie PN-EN 15635. Ta norma nakłada na podmioty zarządzające magazynami obowiązek regularnych inspekcji stanu konstrukcji regałowych przez wykwalifikowanych fachowców. Norma szczegółowo określa przebieg tych kontroli, zapewniając kompleksowe podejście do utrzymania bezpieczeństwa w obszarze składowania.

Wprowadzenie regularnych przeglądów okresowych regałów ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji ewentualnych uszkodzeń, zapobiegania wypadkom oraz utrzymania systemu składowania w optymalnym stanie technicznym. Dzięki tym środkom bezpieczeństwa pracodawcy mogą skutecznie spełniać wymogi prawnie regulujące kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczając jednocześnie dobro pracowników i infrastruktury magazynowej.

Przeglądy okresowe

Profesjonalne przeglądy okresowe, powinny być przeprowadzane zgodnie z następującymi dokumentami:

 • Normą PN-EN 15635 Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania.
 • Normą PN-EN 15620 Stalowe statyczne systemy składowania. Regałypaletowe o zmiennej konfiguracji. Tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne.
 • Instrukcją konserwacji i eksploatacji regałów.

Po zakończeniu każdego przeglądu przeprowadzanego okresowo, powienien zostać stworzony szczegółowy raport z eksperckiego badania stanu technicznego systemów składowania. Ten dokument jest kluczowym elementem i zawiera kompleksowe informacje dotyczące stanu urządzeń magazynowych.

Co zawiera raport?

 1. Opis i zestawienie elementów:
  • Precyzyjny opis stanu technicznego poszczególnych elementów systemu składowania, w tym regałów i innych urządzeń magazynowych.
 2. Lokalizację elementów do wymiany, naprawy i uzupełnień:
  • Wskazanie konkretnych miejsc, gdzie stwierdzono konieczność przeprowadzenia wymiany, naprawy lub uzupełnienia elementów w celu zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności systemu.
 3. Zalecenia pokontrolne:
  • Sugestie dotyczące działań, które należy podjąć w celu utrzymania lub poprawy stanu technicznego systemu składowania.
 4. Protokół z okresowej eksperckiej kontroli:
  • Szczegółowy protokół, dokumentujący wszystkie czynności przeprowadzone podczas eksperckiej kontroli stanu technicznego systemów składowania.
 5. Rysunki rozmieszczenia lub uzupełnień regałów:
  • Graficzne przedstawienie lokalizacji elementów wymagających ewentualnej wymiany, naprawy oraz tych, które zostały dopuszczone warunkowo do dalszej eksploatacji.

Co obejmuje okresowy przegląd regałów?

 • Analiza dokumentów związanych z prowadzeniem systematycznych kontroli stanu technicznego regałów w trakcie użytkowania, zgodnie z dostarczoną instrukcją eksploatacji i konserwacji.
 • Ocena stanu posadzki.
 • Kontrola stanu ram nośnych regałów, wraz z dokładnym sprawdzeniem ich zakotwień, z uwzględnieniem oznak zużycia, korozji czy ewentualnych problemów strukturalnych.
 • Badanie stanu dystansów wraz z oceną ich zamocowania, zapewniających odpowiednią odległość między ramami regału.
 • Precyzyjna kontrola stanu belek ryglowych, zaczepów i zabezpieczeń, zwracając uwagę na ewentualne uszkodzenia lub luzowanie.
 • Ocena stanu poprzeczek oraz półek wypełniających gniazda regałowe, z identyfikacją potencjalnych problemów strukturalnych.
 • Kontrola stanu krat z drutu oraz krat pomostowych wypełniających gniazda regałowe, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych uszkodzeń.
 • Badanie stanu ograniczników palet wraz z oceną ich zamocowania, zabezpieczających przed przesunięciem palet.
 • Precyzyjna kontrola stanu odbojników słupów, odbojnic ramy oraz ich zakotwień, z identyfikacją wszelkich oznak uszkodzeń.
 • Dokładne sprawdzenie stanu palet, zwracając uwagę na ewentualne uszkodzenia lub deformacje.
 • Losowe sprawdzenie mas paletowych jednostek ładunkowych w celu oceny zgodności z normami.
 • Losowa kontrola odkształceń belek ryglowych pod obciążeniem, zgodnie z normami bezpieczeństwa.
 • Losowa kontrola odchylenia przednich słupów ram od pionu pod obciążeniem, dla zapewnienia stabilności.
 • Sprawdzenie poprawności oznaczenia regału, w tym tabliczek znamionowych rzędu regałowego i naklejek nośności gniazd regałowych.
 • Kontrola sposobu składowania paletowych jednostek ładunkowych oraz ocena stanu oświetlenia, dróg transportowych i przejazdów w magazynie.

Regularne przeglądy pomagają zapobiegać awariom, minimalizować ryzyko wypadków oraz utrzymać system składowania w optymalnej kondycji. Warto zaznaczyć, że specyfika przeglądu będzie zależała od rodzaju systemu składowania, na przykład, czy to jest magazyn wysokiego składowania, regałów paletowych czy inny rodzaj struktury magazynowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *