Instrukcja obsługi Transformator olejowy B 2/94

Dokumentacja techniczno- ruchowa olejowych transformatorów rozdzielczych, w wykonaniu hermetycznym.

Dokumentacja techniczno- ruchowa olejowych transformatorów rozdzielczych, w wykonaniu hermetycznym.

DTR – Transformator olejowy hermetyczny – SBG Neumark

1. Uwagi ogólne

Transformatory hermetyczne nie posiadają konserwatora oleju. Kadź jest hermetycznie odcięta od otoczenia i nie posiada poduszki gazowej do przejmowania zmian objętości oleju w wyniku wahań temperatury. Kadź falistą skonstruowano i wykonano w ten sposób, że występujące podczas pracy zmiany objętości przejmowane są przez ścianki faliste. W wariancie normal nym transformatory nie dysponują wskaźnikiem poziomu oleju, gdyż z uwagi na hermetyczne wykonanie, dolewanie i kontrolowanie płynu chłodzącego bądź oleju izolacyjnego nie jest konieczne.

Transformator może być wyposażony w zawór bezpieczeństwa montowany na pokrywie kadzi transformatora. Jest on bezobsługowy i nie należy przy nim manipulować, np. zdejmować jego plastikowej osłony, ponieważ może to spowodować wyciek oleju. Transformator jest fabrycznie napełniany olejem w temperaturze , która jest zależna od m inimalnej i maksymalnej temperatury środka ch łodzącego, maksymalnego gradientu temperatur oleju i uzwojeń . Temperatura ta ustalana jest obliczeniowo dla każdego typu transformatora. Z tego powodu , po dostarczen iu transformatora , należy unikać otwierania z a woru wlewu oleju bądź odpowietrzenia izolatorów przepustowych. Podczas prac, polegających na przykład na późniejszym zamontowaniu dodatkowego urządzenia kontrolnego, wymianie uszczelek lub izolatorów przepustowych, gdy konieczne jest otwarcie urządzenia, p rzy spuszczaniu oleju oraz jego dopełnianiu, należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną w rozdziale 4 „Prace konserwacyjno – naprawcze”.

2. Transport

2. 1. Transport drogowy dopuszczalny jest tylko z wykorzystaniem pojazdów wyposażonych w amortyza tory gazowe (tzw. poduszki powietrzne ).
2.2. Przy dostawie stwierdzone szkody transportowe należy natychmiast zgłosić odpowiedzialnemu za dostawę przewoźnikowi jak również powiadomić producenta.
2.3. Stwierdzone szkody na powłoce malarskiej należy niezwło cznie usunąć.
2.4. Transformator może być podnoszony tylko z wykorzystaniem uchwytów służących do podnoszenia , znajdujących się na pokrywie.
2.5. Uc hwyty do mocowania transformatora znajdujące się na krawędzi pokrywy służą tylko do mocowania urządzenia na czas transportu .
2.6. Do przesuwania transformatora w kierunku poziomym służą uchwyty znajdujące się na jego podwoziu.

3. Ustawienie i uruchomienie

3.1. Ustalić kierunek kół jezdnych .
3.2. Uziemić transformator. Bednarkę uziomu przykręcić do zacisków u ziomowych znajdujących się w dolnej części urządzenia .
3.3. Połączenie do przyłączy napięcia górnego i dol n ego:
3.3.1. Przed przyłączenia izolatorów przepustowych górnego i dolnego napięcia należy zapew nić, by powierzchnie styku były metalicznie czyste i p ozbawione nalotu. Wykonując wszelkie połączenia śrubowe należy przestrzegać momentu siły ich dokręcenia (bez smarów):

śruby przy M 12: 15,5 Nm przy M 20: 52 Nm
element przyłączowy z wkrętem M 10: 40 Nm przy M 12: 70 Nm

Moment dokręcenia połączeń śrubowyc h powinien być sprawdzony przy wykonywaniu połączeń GN i DN, jak również powinien dodatkowo zostać sprawdzony jako ostatnia czynność wszelkich prac montażowych wykonywanych na transformatorze .
3.3.2. Wykonanie połączeń po stronie GN przy pomocy wtyków typu plug – in (jeśli transformator wyposażony). Zdjąć plastikowy kołpak ochronn y. P owierzchni a styku musi być czys t a i such a , podłączyć głowicę kablową zainstalowaną na kablu do przepust u wtykowego . Wykonać połączenie śrubowe, sprawdzając moment dokręcenia.
3. 3.3. Kable lub połączenia szynowe muszą być dokładnie zamocowane do elementów wsporczych w celu uniknięcia napięć mechanicznych działających na izolatory transformatora.
3.4. Sprawdz ić odległość izolacyjne rożków iskierników .
(Um = 12 kV: 85 mm; Um = 17.5 kV: 115mm; Um = 24 kV: 155 mm ; Um = 36 kV: 220 mm ).
3.5. Podłączyć i sprawdzić ewentualne urządzenia kontrolne (jeśli transformator wyposażony) .
3.6. W przypadku transformatorów z kilkoma przełączalnymi przekładniami zwojowymi , według u kładu połączeń, oznaczenia i tabliczki znamionowej , nastawić żądaną przekładnię zwojową.
3.7. Przełącznik przekładni jak i przełącznik regulacji zaczepów można przełączać wyłącznie w stanie bez napięcia.
3.8. W przypadku łączenia równoległego transformat orów należy p rzestrzegać warunków pracy równoległej:

  • takie same grupy połączeń transformatorów
  • jednakowe przekła dnie
  • takie same napięcia zwarcia – maksymalna dopus zczalna różnica napięć zwarcia 10%
  • zbliżone moce znamionowe transformatorów – stosune k mocy znamionowych transformatorów, mniejszy niż 3:1.

4. Prace konserwacyjno – naprawcze

4.1. Sprawdzić miejsca uszczelnienia transformatora i ewentualnie lekko dokręcić śruby.
4.2. Izolatory utrzymywać w czystości.
4.3. U suwać i lakierować miejsca uszkodz eń powłoki lakierniczej .

4.4 Spuszczanie oleju

Jeżeli prace konserwacyjno – naprawcze wymagają otwarcia transformatora, należy postępować w sposób następujący:
4.4.1. Przy zamkniętej rurze wlewu oleju, przez znajdu jący się na dole kadzi zawór spustowy olej u , spuścić płyn izolacyjny aż do wyrównania ciśnienia (zatrzymania).
4.4.2. O tworzyć rurę wlewu oleju na pokrywie i obniżyć poziom płynu izolacyjnego do około 50 mm poniżej pokrywy (kontrola prętem pomiarowym przez wlewu oleju

4.5. Napełnianie olejem

P o zakończeniu prac , transformator należy w następujący sposób ponownie napełnić i hermetycznie zamknąć (UWAGA! Przeczytać procedurę do końca):
4.5.1 . Zakręcić zawór spustowy. O dkręcić śruby uszczelniające izolatory przepustowe znajdujące się na szczytach i zolatorów .
4.5.2. N apełnić olejem transformator przez rurę wlewu oleju znajdującą się na pokrywie transformatora .
4.5.3. Odpowietrzyć izolatory przepustowe. Po prawidłowym odpowietrzeniu, które będzie potwierdzone małymi wyciekami oleju ze szczytów izolato rów, zakręcić śruby uszczelniające izolatory. Wytrzeć olej, który wypłynął na izolatory.
4.5.4. C ałkowicie dopełnić rurę wlewu oleju i szczelnie dokręcić jej zawór (względnie odpowiednie urządzenie kontrolne bądź zabezpieczające, które może być zainstalowa ne na jej końcu)
4.5.5. Zmierzyć temperaturę oleju , która powinna wynosić 20 o C (tolerancja ±3 K). Aktualną temperaturę oleju można mierzyć termometrem w kiesz eni termometru znajdującej się na pokrywie.
4.5.6 . Przy zakręconej rurze wlewu oleju, zakręconych śrubach uszczelniający izolatorów oraz zainstalowanych wszystkich ewentualnych urządzeniach pomiarowo – zabezpieczających, spuścić przez zawór spustowy odpowiednią ilości oleju , która wskazana jest na tabliczce znamionowej transformatora .
4.5.7. Zakręcić i zaplombować zawór spustowy. Zaplombować zawór rury wlewu oleju.
4.6. Należy przestrzegać instr ukcji konserwacyjnych zainstalowanych urządzeń zabezpieczających i kontrolnych.

5. Próbki oleju

Zaleca się wyrywkowe pobieranie próbek oleju i ich badanie . Średnie wartości napięć przebicia:

  • olej nowy: ≥ 50 kV
  • olej pracujący: ≥ 30 kV

W przypadku, gdy wartości napięć przebicia oleju są mniejsze niż 30 kV konieczna jest jego regeneracja.
5.1. Pobieranie próbki oleju przy temperaturze oleju ? 35 o C. W przypadku tempe ratury oleju ? 35 o C , kadź znajduje się w stanie nadciśnienia . Przez urządzenie spustowe oleju pobiera się próbkę oleju w ilości około 0,2 I. Nie może przy tym dojść do zapowietrzenia rury wlewu oleju .
5.2. Pobieranie próbki ol eju przy temperaturze oleju < 35 o C .
5.2. W przypadku temperatury oleju <35 o C , kadź znajduje się w stanie podciśnienia .
Jeżeli przez zawór spustowe oleju nie jest możliwe pobrani e próbki w ilości około 0,2 I, n ależy zapowietrzyć rurę wlewu oleju , a następni e dopełnić zgodnie z punktem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *